ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559

ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559
  6 Jul 2019 at 09:31   Read 1723 times
                 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ทำการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ พนักงาน หรือ ชุมชน และ เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น