เบาท์

Categories: กากถั่วเหลืองผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ
Size: 15 ถึง 35 ตัน