การประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ   
       บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด  ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับวัตถุดิบที่นำมาผลิต และ ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย โดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบห้องปฏิบัติการมาตรฐานภายนอก  เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่า           ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีมาตรฐาน International และควบคุมคุณภาพเช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 มาตรฐาน GMP และ HACCP  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพ ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในสินค้าที่ผลิตและปัญหาเมื่อการจัดส่ง รวมถึงการจัดการที่มีคุณภาพของวัตถุดิบประกอบการ

          

ระบบบำบัดน้ำเสีย
           จากความตระหนักในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีไขมันมากจะถูกนำไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแยกเอาไขมันและสารแขวนลอยต่างๆ ที่ติดไปกับน้ำที่ออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ "Electrocoaguration" โดยการปรับสภาพน้ำด้วยการเติมกรดกำมะถันเพื่อแยกไขมันออกจากน้ำเสีย จากนั้นน้ำเสียไปปรับสภาพให้มีค่า pH เป็นกลางแล้วส่งไปยังขั้นตอน การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากับไฟฟ้ากระแสตรง และเติมโพลิเมอร์สารเติมเพื่อรวมกับตะกอน เพื่อแยกตะกอนออกจากระบบบำบัด หลังจากนั้นจะนำน้ำสะอาด ที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่กระบวนการเติมออกซิเจนต่อไป

           

ระบบมาตรฐาน