ประวัติ

บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529
โดย คุณบุญชัย พรอำนวยทรัพย์ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ หรือ ที่รู้จักกันในนามของ โรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลือง ตรา “ศรทอง” ได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยจากทางยุโรปเข้ามาใช้ในการสกัด และ กลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความสะอาด        
ความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 
กำลังการผลิตของบริษัทฯในปัจจุบัน
1. กำลังการสกัดน้ำมันจากเมล็ดถั่วเหลือง ที่ 1,000 ตัน ต่อ วัน
2. กำลังการกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลือง ที่ 200 ตัน ต่อ วัน
3. กำลังการผลิตถั่วเหลืองอบนึ่งไขมันเต็ม ที่ 150 ตัน ต่อ วัน
โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น
ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001, TIS18001, HALAL, KOSHER , GHP&HACCP

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
  • คุณ ฉวีวรรณ   แซ่ชื้อ, ประธานกรรมการ
  • คุณ กฤษณ์   พรอำนวยทรัพย์, กรรมการผู้จัดการ
  • คุณ กฤษฎา   พรอำนวยทรัพย์, รองกรรมการผู้จัดการ
  • คุณ กุลฤดี   พรอำนวยทรัพย์, กรรมการ