นโยบายและวิสัยทัศน์

นโยบาย คุณภาพ
เรามุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้า สะอาดปลอดภัย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทำงาน เพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรฐานสากล
 
วิสัยทัศน์
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าสินค้า ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ