ความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
            ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ของบริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและ ไซโล จำกัด   อาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการมอบข้อมูลส่วนตัวขององค์กรหรือข้อมูลส่วนตัว เช่น เอกสารลับ เอกสารราชการ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวดังตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยทุจริต
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

            เว็บไซต์บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและ ไซโล จำกัดได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเราอาจจะใช้อุปกรณ์ (Hardware) หรือซอฟท์แวร์ (software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและ ไซโล จำกัดได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้า เว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและ หลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเว็บไซต์บริษัท

ระบบรักษาความปลอดภัย
            กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูลนั้น เว็บไซต์บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและ ไซโล จำกัดจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ