กากถั่วเหลืองผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ 46%

Categories: กากถั่วเหลืองผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ
Size: Protein > 46%