กิจกรรมวันเด็ก 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562
  14 ม.ค. 2562 09:28   อ่าน 589 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก และ โรงเรียนป้วยมิ้ง จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ณ วันที่ 12 มกราคม 2562