อบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

อบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001
  18 Nov 2023 at 16:25   Read 244 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบมาตรฐาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566