พี เอ เอส สู่ความเป็นเลิศ

พี เอ เอส สู่ความเป็นเลิศ
  2 Mar 2021 at 09:54   Read 1009 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "พี เอ เอส สู่ความเป็นเลิศ" โดยมุ่งหวังให้เกิดความรัก สามัคคี ภายในองค์กร และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564