อบรมเพิ่มศักยภาพระดับหัวหน้างาน

อบรมเพิ่มศักยภาพระดับหัวหน้างาน
  21 Apr 2022 at 10:38   Read 290 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานระดับหัวหน้างานในหลักสูตร การจัดระบบความคิดและการจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการ วางแผนการทำงาน การดูแลควบคุมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายที่บริษัทฯ วางไว้