Big Cleaning Day ปี 2563 ป้องกัน โควิด-19

Big Cleaning Day ปี 2563 ป้องกัน โควิด-19
  23 Mar 2020 at 11:47   Read 2239 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2563 เพื่อ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเตือนพนักงานในด้านการรักษาความสะอาด และ เฝ้าระวังการระบาดของ ไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการ การคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยของบุคลากรและสินค้า