รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
  4 Jan 2016 at 16:51   Read 4369 times
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5 ปีซ้อน
(2554-2558)
 
ความเป็นมา
         
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๘ คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ในการทํางานแห่งชาติ” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติเพื่อจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดี กรมแรงงาน (ปัจจุบันคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก ๒๑ ท่าน
         “งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบ กิจการธุรกิจอุตสาหกรรม ลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความสําคัญ ของความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน ความช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันในการปรับปรุง และเสริมสร้างให้สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรม และแรงงานของประเทศบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์
         
เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากลและเสริมสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเป็นการประกาศ เกียรติคุณยกย่องแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง/ลูกจ้าง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลใน “งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ” (National Occupational Safety and Health Award) ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้กําหนดจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี

 


Gallery


Awards